IBPS ക്ലർക്ക് – 2021 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 7855 ഒഴിവുകൾ

ibps-clerk-notification-2021
IBPS

IBPS ക്ലർക്ക് – 2021 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 7855 ഒഴിവുകൾ

 • പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള ക്ലർക്കു മാരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 1BPS അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
 • October 7 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.
 • ibpsonline.ibps.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
 • പരീക്ഷ നടത്തിയാണ് തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
 • പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ വിവിധ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ ക്ലർക്കായി സ്ഥിര നിയമനം ലഭിക്കും.
 • ബാങ്കുകളിൽ ക്ലർക്കുമാരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആയതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തേ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ

പങ്കെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകളും തെരെഞ്ഞെടുത്ത ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളും.

Sl.noName of the BankKeralaTamilnaduKarnatakaMaharashtra
1Bank of Baroda0000
2Bank of India32112206
3Bank of Maharashtra820733
4Canara Bank159014046
5Central Bank of India2205177
6Indian Bank405554050
7Indian Overseas Bank00280
8Punjab National BankNRNRNRNR
9Punjab Sind Bank051033
10UCO Bank051033
11Union Bank of India82147209321
TOTAL194843454882
 • ക്ലറിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ലാത്തതിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപേക്ഷിക്കാം.
 • കേരളത്തെക്കാൾ ഒഴിവുകൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്നതിനു പുറമേ സാധാരണയായി കേരളത്തിലേക്കാൾ കട്ട് ഓഫ് കുറവായിരിക്കുമെന്നതും ഒരു ഘടകമായി പരിഗണിക്കാം.
 • സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലാം ഗ്വേജ് പ്രൊവിഷൻസി ടെസ്റ്റ് (LPT)  പാസ്സാവേണ്ടതുണ്ട്.
 • LPT ക്കായി ഓൺലൈനായി പരിശീലനം ലഭ്യമാണ്.
 • ഈ വർഷം Economically Weaker Section (EWS) റിസർവേഷനിൽ ഒരു പാടു സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
 • Indain Bank, Union Bank of India  ഈ തവണ കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
 • കൂടുതൽ ഒഴിവുകളുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ്.
 • Not Reported (NR) ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ബാങ്കുകൾ ആണ്. ഇവർ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുറക്ക് അവ കൂടി ലഭ്യമാവും. നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബാങ്കുകളിൽ ഒഴിവുകൾ കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രധാനപ്പെട്ടതിയ്യതികൾ

Starting of Online RegistrationOctober 7, 2021
Closing of Online RegistrationOctober 27, 2021
Preliminary ExaminationDecember, 2021.
Result of Preliminary ExaminationDecember or January.
Main ExaminationJanuary or February 2022.
 • ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് യോഗൃത.
 • മാർക്കു ശതമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിബനധനകൾ ഇല്ല
 • കുറഞ്ഞ പ്രായം 20 വയസ്സും കൂടിയ പ്രായം 28 ഉം ആണ്. October 7, 2021 മുതലാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്.
 • സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസ്യതമായ ഇളവുകളുണ്ട്.

പ്രായം – നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകൾ.

Sr. No.CategoryAge relaxation
1Scheduled Caste/Scheduled Tribe5 years
2Other Backward Classes (Non-Creamy Layer)3years
3Persons With Disabilities10 years
4Ex-Servicemen / Disabled Ex-Servicemenactual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled ExServicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 50 years
5Widows, divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarriedAge concession upto the age of 35 years for General/EWS, 38 years for OBC and 40 years for SC/ST candidates
6Persons affected by 1984 riots5 years

പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ.

Sr.noName of TestNo. of QuestionsMaximum MarkTime Allotted
1English Language303020 minutes
2Numerical Ability353520 minutes
3Reasoning Ability353520 minutes
Total10010060 minutes

മെയിൻ പരീക്ഷ.

Sr.noName of the TestNo. of QuestionsMaximum MarkTime Allotted
1General Awarness505035 minutes
2General English404035 minutes
3Reasoning Ability506045 minutes
4Quantiative Aptitude505045 minutes
Total190200160 minutes
 • പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ വിജയിക്കുന്നവരെ മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
 • ഇൻ്റെർവ്യൂ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
 • 2006  മുതൽ കേരളത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷാ പരിശീലന രംഗത്ത മുൻനിര സ്ഥാപനമാണ് Direction.
 • 16 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ പതിനായിരത്തിലധികം ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥരെ സ്യഷ്ടിച്ച Direction Coaching ഇപ്പോൾ ഓൺ ലൈനിൽ ലഭ്യമാണ്.
 • കൂടുതലറിയാൻ 89077774 56, അല്ലെങ്കിൽ 904557671  നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം

Leave a Reply

Capsule Course

Newsletter

Sign up to our newsletter for regular updates and more.

Request a Call Back

%d bloggers like this: